رزین سنگ

رزین سنگ

اجرای رزین سنگ در پروژه عظیم تهران از جمله پروژه های بزرگ رزین سنگ نانو اکریلیک می باشد که در وسعت ۱۳۰۰ متر مربع اجرا گردیده است.به دلیل وجود شوره بر روی تمامی  دیوار های این سطح نمای ظاهری آن سفید و دچار نم زدگی شده بود. برای اجرای رزین سنگ نانو اکریلیک ابتدا تمام سطح را شوره زدایی کرده و سپس با استفاده از دستگاه واتر جت صنعتی تمام سطح را شستشو داده شد.

پس از خشک شدن کامل سطح، رزین سنگ نانو اکریلیک را با دستگاه ایرلس در دو مرحله بر روی سطح پاشش گردید.

مشخصات پروژه رزین سنگ نانو اکریلیک

تصاویر مربوط به پروژه

دیوار شوره زده قبل از کار
دیوار قبل کار
اعمال رزین سنگ نانو اکریلیک

فیلم پاشش رزین سنگ نانو اکریلیک