رنگ نما خوزستان

رنگ نما خوزستان

 پروژه رنگ نما خوزستان

در پروژه رنگ نما خوزستان تیم نانو اکریلیک ابتدا سطح را شستشو و از هرگونه کثیفی عاری ساخته سپس پرایمر نفوذگر نانو را بر روی کل سطح اعمال کرده و در نهایت رنگ نما الاسیک نانو اکریلیک در ۲ مرحله با فاصله زمانی بر روی سطح اجرا گردیده است.