نانو اکریلیک تولیدکننده عایق رطوبتی، تولید کننده رنگ نما